Стратегічне планування (розробка бізнес-стратегії, маркетингової стратегії, створення бізнес-плану підприємства)

Вартість послуги: за домовленістю

 

Експерти Агенції економічних послуг «А-Баланс» надають послуги у сфері стратегічного планування

 

• розробка документів стратегічного планування – стратегічний аналіз, стратегія розвитку, стратегічний план підприємства, бізнес план підприємства, план розвитку підприємства;

• експертний супровід процесу впровадження бізнес-стратегій; 

• інформаційно-консультаційна підтримка процесу розробки бізнес-стратегії, маркетингової стратегії, створення бізнес-плану підприємства;

• проведення стратегічних сесій та інших форм колективної роботи над стратегіями, навчання основам стратегічного планування.

 

Стратегічне планування - це організаційно-управлінська діяльність, яка окреслює пріоритети, фокусує енергію та ресурси, посилює функціональність. Стратегічне планування визначає згоду щодо запланованих цілей, результатів, корегування діяльності організації відповідно до зміни середовища.

 

Працювати без стратегічного плану - це все одно, що сидіти на пасажирському сидінні власного бізнесу.

Ви бачите, як він прискорюється до надшвидкого руху і проходить одну віху за іншою. Врешті-решт, ви безпомічно спостерігаєте, як він безцільно крутиться або, ще гірше, розбивається і горить.

Стратегічне планування ставить вас за кермо.

Стратегічний план служить дорожньою картою, що визначає напрямок, яким повинна рухатися компанія, і допомагає керівникам підготуватися до потенційних перешкод. Компанії та ринки без цього фундаменту набагато частіше губляться, застрягають або зазнають аварій.

Немає чітких правил, якою має бути структура стратегічного плану, але бажано включати до нього такі елементи:

 • Аналіз внутрішніх драйверів - сильних, а також і слабких сторін, визначених методом SWOT-аналізу (сильні, слабкі сторони, можливості та загрози).
 • Аналіз зовнішніх чинників – він повинен охоплювати такі фактори, як структура ринку, рівень попиту та інші чинники, які впливають на формування ринку.
 • Заява про бачення – стислий виклад того, яким ви бачите свій бізнес через п’ять-десять років.
 • Цілі вищого рівня - це основні цілі, яких необхідно досягти, щоб ваше бачення бізнесу було реалізовано. Це може включати залучення нового типу клієнтів, розробку нових продуктів і послуг або забезпечення нових джерел фінансування.
 • Реалізація – передбачає визначення ключових дій (з бажаними результатами та термінами), які необхідно виконати для досягнення ваших цілей найвищого рівня.
 • Ресурси – джерела фінансування, кількість персоналу, вимоги до його знань і навичок,  а також приміщення та обладнання.

 

Успішні організації застосовують стратегічне планування  для встановлення пріоритетів, зосередження енергії та ресурсів на узгоджених цілях, оцінки та коригування напрямку організації у відповідь на мінливі умови. 

Ефективне стратегічне планування сформулює не тільки те, куди йде організація та дії, необхідні для досягнення прогресу, але й те, як вона буде знати, що вона успішна.Значна частина підприємств не мають добре розробленого стратегічного плану, а плани деяких з них написані абияк. Вони або занадто довгі, або занадто складні, і тому не реалізуються.

"Справжній", якісний стратегічний план - це динамічний документ, який визначає, як функціонує організація. Стратегічне планування допомагає узгоджувати бажані результати з визначеними цілями. Воно спрямовує організацію на досягнення її цілей, і в той же час корегує загальний напрямок діяльності з огляду на мінливі обставини.

 

Стратегічне планування і власність

Розвиток бізнесу може виявити для власника деякі особисті моменти, роль яких може різко змінитися в міру зростання бізнесу.

Для власників або менеджерів може бути спокусою не помітити альтернативи, які є незручними особисто для них. Однак використання доступних для вас можливостей стане основою здорового зростання вашого бізнесу.

Приклади проблем, які, як правило, залишаються поза увагою зростаючих компаній, включають:

 • Майбутня роль власника – наприклад, в інтересах бізнесу може бути вигідним, щоб власник зосередився на меншій кількості обов’язків або передав контроль комусь із більшим досвідом.
 • Розташування бізнесу - більшість малих підприємств розташовані недалеко від місця проживання власника. Але в міру зростання бізнесу може мати сенс перенести підприємство в інший регіон, щоб бути ближче до більшої кількості клієнтів або кваліфікованих працівників.
 • Структура власності – чим більше розвивається бізнес, тим більш складною стає система його фінансування. У багатьох випадках найкращим варіантом є відмова власника від частки бізнесу в обмін на акціонерне фінансування, але це може бути емоційно важко зробити.

Саме власник бізнесу формує стратегічний план. Об'єктивна оцінка різних варіантів дає змогу приймати максимально обґрунтовані та виважені рішення.

 

Що таке стратегічна карта?

Стратегічна карта – це зручний графік, який показує логічний причинно-наслідковий зв’язок між стратегічними цілями (їх зазвичай зображують на карті у формі кругів чи овалів). Це один з найпотужніших елементів, пов’язаних із методологією збалансованої системи показників, оскільки він використовується для швидкого повідомлення про те, як організація створює цінність. Картування стратегії значно поліпшує стратегічну комунікаційну роботу. Чимало людей надають перевагу візуальній інформації, а тому графічно зображену стратегію зрозуміє набагато більше співробітників, ніж лише письмову розповідь. Крім того, процес розробки стратегічної карти спонукає команду спілкуватися простими й зрозумілими термінами про те, чого вона намагається досягти. Завдяки добре розробленій стратегічній карті кожен співробітник має змогу побачити, як він сприяє досягненню цілей організації.

 

Основні цілі бізнес-планування 

Основною метою розробки бізнес-плану створення бізнесу є планування господарської діяльності створюваного підприємства на найближчі та віддалені періоди відповідно до потреб ринку та можливостей отримання необхідних ресурсів. Бізнес - план повинен відображати обґрунтованість витрат і прибутковість створюваного бізнесу.

Однак це мета не єдина. Поряд із головною, визначальною метою складання бізнес-плану виділяють такі, не менш важливі цілі:

 • знизити ризик створення нового бізнесу;
 • залучити інтерес потенційних інвесторів (спонсорів, кредиторів);
 • усвідомити міру реальності досягнення намічених результатів;
 • показати потенційним інвесторам доцільність створення нового підприємства;
 • бізнес-план загалом вважається інструментом отримання фінансування (кредитів, інвестицій). Він повідомляє інвестора про стан справ підприємця;
 • бізнес - план допомагає визначити сильні та слабкі сторони запропонованого бізнесу, оцінити ризики;
 • важливо розглядати бізнес-план як сам процес планування та інструмент внутрішньофірмового управління.

Цілі створення бізнес-плану поділяють також на внутрішні та зовнішні цілі.

Внутрішні цілі - перевірка власних знань, розуміння ринкового середовища, і навіть отримання досвіду. Дуже важливим є розуміння інвестором стратегічних цілей, характеристик, конкурентного середовища, слабких і сильних сторін конкретного інвестиційного проекту, його можливої ефективності за заданих умов.

Внутрішніми цілями складання бізнес-плану є:

1) Розробка стратегії створення нового підприємства.

Стратегічне внутрішньофірмове планування здійснюється шляхом реалізації низки етапів:

- постановка стратегічних цілей підприємства;

- визначення сукупності альтернативних напрямів розвитку підприємства для досягнення поставленої мети;

- визначення ресурсів, необхідних для реалізації кожного з альтернативних напрямків розвитку підприємства;

- оцінка та порівняння ефективності різних варіантів розвитку підприємства;

- вибір найбільш ефективного варіанту із усієї сукупності альтернативних напрямів розвитку підприємства;

- оцінка потреби у додатковому фінансуванні для реалізації обраного варіанту;

Вся істотна інформація, отримана в результаті стратегічного планування, знаходить своє відображення у бізнес-плані.

2) Забезпечення можливості контролювати процес реалізації виробленої стратегії.

Будучи базою для порівняння, бізнес-план дозволяє виявити відхилення від заданого курсу дій, визначити причини цих відхилень та запланувати заходи для їх усунення.

Таким чином, бізнес-план – це ефективний інструмент для управління підприємством. Розробивши бізнес-план, можна з більш високою точністю прогнозувати ситуацію на майбутнє.

Зовнішньою метою складання бізнес-плану є залучення фінансування із зовнішніх джерел у формі інвестицій чи позикових коштів, привернення уваги з боку інвесторів та банку, переконання їх у достатньому рівні ефективності інвестиційного проекту та високому рівні менеджменту підприємства.

Кожен інвестор захоче оцінити вигідність інвестування у запропонований інвестиційний проект та оцінити співвідношення можливої віддачі від проекту та ризикованості вкладень, а найкращий спосіб для цього – вивчити та проаналізувати бізнес-план інвестиційного проекту.

Бізнес-план, по суті –  це візитна картка інвестиційного проектуВін дає інвестору відповідь на запитання, чи варто вкладати кошти в даний інвестиційний проект і за яких умов він буде найбільш ефективним за допустимого для інвестора ступеня ризику.

Відповідно до цілей виділяють чотири основні завдання бізнес-плану:

Завдання 1. Вивчити обсяг та перспективи майбутнього ринку збуту.

Завдання 2. Оцінити витрати, необхідні для виготовлення та збуту продукції або послуг, та порівняти їх з цінами, за якими можна буде продавати свої товари, щоб визначити потенційну прибутковість.

Завдання 3. Виявити «підводні камені», які чатують на нову справу в перші роки її розвитку.

Завдання 4. Визначити показники, за якими можна буде регулярно визначати  -  розвивається спраа успішно,  чи котитися до розвалу.

Створення нових проектів передбачає попереднє економічне обґрунтування доцільності бізнесу, подальше планування необхідних витрат для лосгнення очікуваних кінцевих результатів. Бізнес-планування дає змогу не лише обґрунтувати необхідність розробки того чи іншого інвестиційного проекту, але й створює можливість його реалізації у наявних ринкових умовах.

Бізнес-плани переважно створюють для того,  щоб сприяти виходу на ринок висококонкурентних  товарів та послуг. Отже, будь-який бізнес-проект повинен мати відповідний бізнес-план, який містить обґрунтування оптимальних показників виробництва та продажу товарів та послуг.

Бізнес-план виконує чотири основні функції:

Перша пов'язана з можливістю його використання для розробки стратегії бізнесу.

Ця функція особливо потрібна при створенні нового підприємства. Бізнес - план є документом, що дозволяє визначити курс дій та керувати бізнесом. Тому його можна вважати невід'ємним елементом стратегічного планування та  основою для виконання та контролю.

Друга функція – планування. Вона дозволяє оцінити можливості розвитку обраного напряму діяльності.

Третя функція дозволяє залучати кошти. Бізнес-план є основним документом при поданні кредитної заявки до банку. Бізнес- план  -  це ефективний інструмент залучення інвестицій, оскільки він дає змогу як оцінити рентабельність майбутнього інвестиційного проекту, а також  визначити розмір інвестицій, джерела повернення коштів і терміни окупності майбутнього бізнес - проекту.

Четверта функція дозволяє залучити до реалізації планів підприємства потенційних партнерів, які побажають вкласти у виробництво власний капітал або технологію, що є у них. Ухвалення рішення про надання капіталу, ресурсів та технологій можливе лише за наявності бізнес-плану, що відображає курс розвитку підприємства на певний період часу.

Бізнес-план є документом, який описує аспекти майбутнього підприємства, аналізує проблеми, з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи їх вирішення. Бізнес-план, зрештою, має визначити можливу вартість проекту та заплановані доходи. Кожен підприємець повинен знати, скільки коштуватиме новий проект і чи принесе ця справа доходи, а якщо принесе, то коли і який рівень ризику? Відповіді на ці питання  дає правильно складений бізнес-план.

Складання бізнес-плану є першим кроком кожного підприємця-початківця у розвитку власної справи.

Бізнес-план потрібен тому, хто вкладатиме гроші в інвестиційний проект. Головна мета бізнес-плану – це довести інвестору, що викладена у ньому бізнес ідея перспективна та прибуткова. А для банків головне зрозуміти, звідки підприємство візьме необхідні кошти на погашення кредиту у повному обсязі та у встановлені терміни. Для самого підприємства бізнес-план - це  спосіб зрозуміти перспективність майбутнього бізнесу і оцінити обсяг інвестицій. 

 

Чому краще замовити розробку бізнес-плану?

Часто підприємці-початківці допускають критичні помилки в розробці бізнес-плану. Через це виникає ризик втратити потенційного інвестора. Інформація, подана у документі, може бути неточною, а формулювання – розмитими. Часто інвестори вимагають уточнити той чи інший пункт, а бізнесмен-початківець у ході презентації виявляється до цього не готовий.

Замовити бізнес-план – значить, отримати докладний план дій, який ви не тільки пред'явите інвестору, але й наслідуватимете його для запуску бізнесу. Якщо ви довірите розробку спеціалістам, ви отримаєте готову модель з актуальними деталізованими розрахунками. Фахівці проведуть повний аналіз ніші, конкурентів, цін, первинних витрат, а ви заощадите час та убезпечите себе від помилок як перед інвестором, так і для розвитку бізнесу.

 

Бізнес-план вашого підприємства - від експертів Агенції економічних послуг "А-Баланс"

Розробка бізнес-плану від Агенції економічних послуг "А-Баланс" – це всебічний аналіз чинного чи майбутнього підприємства з метою отримання об'єктивної фінансово-економічної картини бізнесу та привабливих інвестиційних можливостей.

 

Стратегічне планування у системі Вашого бізнесу  

З точки зору бізнес-системи стратегічне планування - це комплекс довгострокових (три-п'ять років) і середньострокових (річних) планів, об'єднаних єдиною бізнес-ідеєю та управлінською волею власників і топ менеджменту.

Як правило, стратегічне планування має п’ять етапів: аналіз поточного стану, визначення майбутнього стану, визначення цілей і задач, реалізація та оцінка.

 • Аналіз поточного стану організації. Перший етап полягає у визначенні поточного стану, маючи цілковите розуміння внутрішніх та зовнішніх аудитів, внутрішнього та зовнішнього середовища організації. Лідери аналізують загальний ринок, конкурентне середовище в галузі та основні компетенції організації. Коротше кажучи, вони проводять SWOT аналіз для вивчення факторів, що впливають на організацію. 
 • Визначення майбутнього стану організації. Після аналізу загального образу та стану організації, визначаються можливі досягнення або майбутнього стану організації. Вони розробляють концепцію (майбутню концепцію) та гасло компанії (яке може стосуватися продуктів, клієнтів, ринків, тощо), фокусуючись на головних пріоритетах організації. На цьому етапі вони також висвітлюють майбутні цілі організації та визначають основні цінності. 
 • Визначення цілей та задач організації. Потім стратегічні лідери переходять до визначення спільних цілей і задач своєї діяльності, які зазвичай визначаються формулюванням місії і концепції. Це допомагає організації зрозуміти, що вона повинна виконати для досягнення своїх пріоритетів. 
 • Реалізація. Наступний етап передбачає виконання загального планування та визначення підзвітності. На цьому етапі лідери спілкуються про виділення часу, грошей і людських ресурсів для досягнення бажаних цілей, вирішуючи тим самим попередні питання. 
 • Оцінка. На заключному етапі команда керівництва лише переглядає виконання плану і визначає, чи приносить він бажані результати. Оцінювання планується наперед та реалізується на регулярній основі. В ідеалі цей проміжок становить три місяці. Це послідовний процес, тож стратегічні лідери розглядають і оцінюють, чи рухається проект у правильному напрямку.

 

 

Стратегічне планування має обов'язково здійснюватися регулярно і в письмовому вигляді. Таким чином ми забезпечуємо прозорість, зрозумілість, продуманість, узгодженість (цілеспрямованість) і відповідальність дій менеджменту. Написане має бути лаконічним і простим, досить докладним для розуміння.

 

Чи можна розвивати бізнес без стратегічного планування? Безумовно, можна. Але при цьому є ризик витратити ресурсів набагато більше, ніж це варто робити, або ризик того, що в якийсь момент ресурсів буде недостатньо. Для організації будь-якого розміру наявність планів і цілей діяльності, безумовно, краще, ніж їх відсутність.

 

 

Стратегічний план задає головні орієнтири в розвитку компанії, дозволяючи більш системно і адекватно оцінювати внутрішні ресурси підприємства і ринкові можливості його розвитку. Наявність такого плану не гарантує стовідсоткового успіху підприємства, адже не можна виключати форс-мажорних обставин чи інших факторів. Однак візуалізоване планування, опис цілей бізнесу та їх відстеження дозволить створити найбільш сприятливі умови для зростання компанії, її зміцнення на ринку і ефективного розподілу наявних ресурсів.

У сучасному складному та бурхливому діловому середовищі неможливо спланувати кожну ситуацію, і тому якісна стратегія розвитку компанії мусить  бути гнучкою та динамічною, відображати спосіб стратегічного мислення щодо бізнесу та середовища, в якому він працює. Організації, які не здатні мислити стратегічно, будуть вразливими перед загрозами і погано підготовленими скористатися новими можливостями. Гнучкий, але цілеспрямований підхід дозволить організаціям краще справлятися з труднощами та реагувати на нові можливості у міру їх появи. Організаціям  потрібно чітко розуміти ринок та їх стратегічне становище на ньому. Аналіз та планування залишаються важливими і актуальними для компаній усіх галузей. 

Стратегія розвитку компанії повинна бути:

• гнучкою - пристосованою до змін, але у відповідності з корпоративною місією та баченням;
• чуйною - з урахуванням ринкових, економічних та екологічних умов;
• творчою - надихати на розвиток, бути джерелом мотивації;
• реалістичною - щоб її можна було "побачити", відчути, зосередитися на ній, чіткою і зрозуміло для всіх зацікавлених сторін, особливо для співробітників та клієнтів;
• відповідною до організаційної культури та цінностей.

Розробка стратегії - це процес дослідження та визначення стратегічних варіантів, відбору найбільш перспективних з них,  прийняття рішення про те, як розподілити ресурси для досягнення цілей. 

Ключові питання, які компанія повинна розглянути і визначити:

 • Яким бізнесом ми займаємось? Або яким бізнесом ми повинні займатись? (Місія)
 • Де ми хочемо бути? (Бачення)
 • Як у нас справи? Що йде добре? Що не так успішно?
 • Як ми дійшли до цього? Що вийшло добре? Що пішло не так?
 • Як ми можемо покращити своє становище?
 • Які варіанти відкриті для нас?
 • Що може завадити нам туди потрапити?
 • Що нам потрібно зробити, щоб туди потрапити?
 • Чого ми не повинні робити?

 

Бізнес-план - це  інструмент управління, який необхідний для  бізнесу будь-якого розміру і застосовується для документування бізнес-цілей та визначення способу досягнення цих цілей протягом певного періоду часу.

Бізнес-план допомагає:

 • Постановка цілей - як довгострокових, так і короткострокових. Встановлення цілей допомагає приймати рішення та дозволяє вам визначити, які дії та процеси можуть сприяти досягненню ваших цілей.
 • Визначення життєздатності вашої бізнес-ідеї - якщо ви тільки починаєте свій бізнес,  то бізнес-план  допоможе оцінити доцільність ідеї, а також коли  ви отримаєте віддачу від своїх інвестицій.
 • Отримання фінансування - фінансові установи та дотаційні організації покладаються на всебічний бізнес-план для оцінки потреби в коштах і доцільності фінансування

 

Що таке якісний бізнес-план?

Бізнес-план - це документ, який дозволить вам оцінити прибутковість запланованого проекту та спланувати наступні кроки, щоі наблизять вас до досягнення ваших цілей. Його підготовка нелегка, оскільки вимагає знання ринку, законів конкуренції, вміння оцінювати можливості розвитку та багатьох інших факторів. Розробка бізнес-плану займає багато часу і потребує великої кількості даних, які забезпечать якісний кінцевий результат. Тільки належним чином підготовлений документ може стати основою для розвитку Вашої компанії.

 

Як створити бізнес-план для Вашої компанії?

Агенція економічних послуг "А-Баланс" надає комплексну допомогу у підготовці бізнес-плану
- від розробки концепції до детального опису плану дій. 

Під час нашої співпраці з Вами ми будемо, серед іншого, займатися:

 • визначення вихідної ситуації - аналіз позиції компанії на ринку, конкуренції, проведення SWOT-аналізу, аналіз галузі тощо;
 • опис інвестицій - джерела фінансування, обсяг запланованої діяльності;
 • розробка плану маркетингу та продажу - з урахуванням характеристик товару, аналізу ринку та маркетингової стратегії;
 • підготовка плану управління та графіку реалізації заходів;
 • підготовка комплексного фінансового плану з урахуванням джерел фінансування, усіх передбачуваних витрат та фінансових прогнозів,
 • оцінка ризиків проекту та його рентабельності.

Ми також підготуємо супровідну документацію до бізнес-плану, та проведемо переговори з фінансовими установами, адаптуючи бізнес-план до мети його створення. Наша професійна допомога збільшує ваші шанси на успіх у бізнесі.

  

Стратегічне планування у малому бізнесі має суттєві особливості. 

Стратегічне планування передбачає перспективний напрямок розвитку малого підприємства; діагностує слабкі місця бізнесу; встановлює конкретні цілі та завдання для підприємства відповідно до загальної стратегії; координує зусилля та визначає узгодження дій в мікросередовищі фірми; створює базу для розподілу обмежених економічних ресурсів фірми; містить власний системний підхід для визначення загроз та можливостей малого підприємства, а також його сильних і слабких сторін.

 

Стратегія управління малим підприємством – це цілеспрямований, багатоплановий, гнучкий процес, що передбачає розробку комплексу підходів, які забезпечили б йому життєздатність на ринку в майбутньому. Тільки після остаточного прийняття стратегії розвитку і її документального підтвердження у формі стратегічного плану підприємству доцільно переходити до обґрунтування своїх планів, побудови організаційної структури управління, визначення розміру необхідних інвестицій. 

 

Головна ідея у розробці відповідного планування – покращення ситуації та фінансового стану підприємства в майбутній перспективі. Спроби скласти довгострокові плани, у яких пропонується, що й коли робити в досить тривалій перспективі, або ж спроби знайти у вихідний період рішення на багато років уперед, бажання будувати "на століття" або здобувати "на довгі роки" – усе це ознаки нестратегічного управління. При цьому вироблення програми дій починається з аналізу внутрішніх можливостей і ресурсів підприємства. 

 

Оскільки малі підприємства обмежені різними факторами (час, гроші, ресурси), одним з найважливіших завдань стратегічного планування малих підприємницьких структур є прийняття рішень про розподіл ресурсів між різними потребами підприємства. Цей процес прийняття рішень – ядро стратегічного планування. Без цього розподіл ресурсів може відбуватися під впливом моменту й грунтуватися на міркуваннях негайної необхідності, а не на стратегічній важливості.

 

 

Наші послуги стратегічного консалтингу для малого бізнесу включають, зокрема:

 • розробка корпоративної стратегії;
 • розробка функціональної стратегії;
 • дослідження ринку:
 • стратегічний еталонний аналіз:
 • розробка стратегії виходу на ринок;
 • розробка стратегії збуту;
 • розробка бізнес-плану;
 • стратегічне фінансове моделювання.

 

Стратегічний аналіз діяльності

Оцінка і формування шляхів досягнення стратегічних цілей діяльності компанії. Всебічна оцінка можливостей і перспектив розвитку бізнесу. Проведення аналізу існуючих можливостей компанії, сементів та ринку вцілому. Виявлення загроз, факторів впливу на діяльність компанії.  

Розробка стратегії розвитку бізнесу

Стратегічний аудит ресурсів компанії. Створення бізнес-моделі діяльності. Покрокове створення плану розвитку бізнесу. Бізнес – аналіз ефективності діяльності компанії. Організаційний аналіз ефективності функціонування підрозділів і компанії вцілому. Оцінка ефективності обраних шляхів руху компанії на ринку.

Розробка стратегій для окремих бізнес-одиниць

Аналіз ефективності роботи функціонального підрозділу або бізнес-одиниці вцілому у структурі компанії. Аудит функціональних, інформаційних, організаційних, технологічних зв’язків бізнес-одиниці з іншими підрозділами, напрямками діяльності компанії. Виявлення «вузьких місць» у роботі бізнес-одиниці компанії. Розробка плану із вдосконалення діяльності бізнес-одиниці компанії. Коректна імплементація діяльності бізнес-одиниці у загальну стратегію розвитку компанії.

Розробка бізнес-плану

Опис та оцінка основних областей майбутньої діяльності: цілей бізнесу, продукції, ресурсів, клієнтів, конкурентів, персоналу, процесу ціноутворення, реклами та маркетингу майбутньої продукції, обсягів та джерел фінансування бізнесу, проведення розрахунків витратності, доходності, прибутковості, термінів окупності і інших необхідних розрахунків. Створення документу бізнес-плану і підготовка до його презентації. Консалтинговий супровід новоствореної компанії (юриспруденція, бухгалтерія, управління, ІТ послуги).

Розробка і впровадження збалансованої системи показників

Опис бізнес-процесів компанії. Встановлення необхідних метрик та розрахунок ключових показників ефективності бізнес-процесів. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків між метриками, показниками, процесами, діями, персоналом, задачами і цілями діяльності компанії. Розрахунок нормативних значень показників ефективності діяльності у розрізі бізнес-процесів компанії. Об’єднання або імплементація ключових показників діяльності зі стратегічним планом розвитку компанії. Створення та каскадування збалансованої системи показників діяльності компанії.Розробка особистих показників ефективності роботи ключових працівників управлінської команди компанії. Встановлення зв’язку між результатами роботи, системою збалансованих показників, бюджетами компанії.

Розробка маркетингової стратегії

Якщо бізнес не зростає і не розвивається, він досить швидко зникне з ринку. А залишаться на ньому ті компанії, які невпинно та якісно створюють, просувають і правильно пропонують продукт. Бренд, який розраховує залишитися на ринку і займати позицію лідера, повинен мати дієву  маркетингову стратегію.

Якісна стратегія маркетингового просування бренду приведе ваш бізнес у порядок і задасть правильний вектор довгострокового розвитку. При розробці маркетингового плану ми охоплюємо всі важливі напрями, за якими має розвиватися ваш бренд - продукт, ціну, місце і просування.

У процесі реалізації стратегії вона буде коригуватися та змінюватися, із врахуванням  актуальної ситуації на ринку та інших суттєвих факторів.

Маркетинговий план компанії – це ваш навігатор, який вказує  шлях, що веде до споживачів. У сучасному світі цей документ є необхідністю для компаній, адже без визначення власної споживчої аудиторії, унікальності продукту та способів популяризації підприємство не зможе зайняти міцну позицію на ринку. За допомогою маркетингового плану компанія визначає, які канали комунікації та просування будуть не лише доречними, а й фінансово вигідними та дієвими. Важливим етапом формування маркетингового плану є визначення довгострокової конкурентної переваги, яка може забезпечити прибутковість компанії.

Маркетинговий план є викладом маркетингової стратегії і містить низку конкретних дій, які потрібно здійснити, орієнтуючись на очікувані результати. Серед планів є як детальні, так і більш прості, короткострокові та довгострокові. Але всі вони базуються на трьох основних складових: цілі – чого прагнете досягнути, стратегії – як ви хочете цього досягнути, оцінці – визначення, чи досягнули ви того, чого прагнули.

 

 

 

 

 

 
 
Для того щоб залишити відгук, ви повинні авторизуватися.

Відгуки про Бізнес-планування. Маркетинг. Бухгалтерське обслуговування. Юридичний супровід бізнесу. Консалтинг (1)

Юрій Вегера 01 березня 2021 в 12:55 Рекомендую
 
Переваги: - експерти у своїй сфері;
- реальна користь;
- ефективна комунікація;
- чітко, вчасно і якісно.
Коментар: Юрій Вегера, директор Компанії "Стала Енергія", що є представником в Україні геотермальних теплових насосів WaterFurnace (США):

Радо рекомендую Агенцію економічних послуг "А-Баланс". Чудова команда професіоналів.

Співпрацюємо з експертами Агенції "А-Баланс" у кількох напрямках. Зокрема, це маркетинговий аналіз, розробка і впровадження комплексного інтернет-маркетингу Компанії "Стала Енергія", системи продажу американських теплових насосів WaterFurnace на території України, маркетинговий супровід та підвищення ефективності участі у виставках.

А також - супровід у сфері фінансів, бухгалтерського обліку і оподаткування.

Дякуємо за допомогу у розвитку бізнесу!
0
 
 
Скарга на відгук Закрити вікно

Ви впевнені, що хочете повідомити адміністрацію порталу про те, що користувач порушує правила коментування та розміщення контенту?


Повідомити

Відмінити
 
 
 
Скарга на відгук Закрити вікно

 
 

Дізнайтеся більше тут

Подружіться з нами!

Подружіться з нами!

 
 
Клієнти нас рекомендують

Клієнти нас рекомендують

 
 
Агенція економічних послуг А-Баланс

Агенція економічних послуг А-Баланс

 
 

Запитання і відповіді

Чи можна у вас замовити послугу з розробки облікової політики підприємства?

02 серпня 2021 в 09:30 відповідей: 1

Наявність облікової політики для підприємств є одним із ключових питань організації бухгалтерського обліку. Маючи багаторічний практичний досвід в галуз…

 
 

У чому полягають ключові переваги аутсорсингу?

17 лютого 2021 в 15:44 відповідей: 1

Аутсорсинг відкриває для власника бізнесу нові переваги і можливості: - зосередитися на основних для бізнесу функціях;- займатися довгостроковим плануванням…

 
 
 
 
Написати повідомлення
Оберіть форму звернення:
 
 
 
Ідентифікатор сторінки
Ідентифікатор сторінки:
1234

Пошук
 
 

Закрити
 
 
Замовити дзвінок
person
phone
email
record_voice_over
create
Замовлення послуги